-- KeRonConG uNtuK AkU ...: November 2006 KerOnConG UntUk AkU 
 
 • 23.11.06
  Zionisme satu pakatan menghancurkan islam (part 5): Pemodal elit antarabangsa dan order baru dunia
  PEMODAL ELIT ANTARABANGSA DAN ORDER BARU DUNIA  Gerakan sulit pemodal elit antarabangsa masa kini mempunyai kaitan rapi dengan ajaran agama Yahudi. Malah apa yang dilakukan oleh Yahudi Zionis kini seperti menganjurkan revolusi yang berlaku di Eropah, Amerika dan Rusia, peperangan dunia pertama dan kedua, pembunuhan secara beramai-ramai di negara-negara Komunis, mewujudkan krisis ekonomi, merosakkan akhlak remaja ‘ goyim’ dan ‘ gentiles’ (manusia lembu) adalah atas tuntutan agama . Terdapat tiga jenis kitab yang terpenting dalam agama Yahudi, iaitu kitab Taurah, Talmud dan kabala. Taurah adalah dikatakan peraturan perundangan yang dibuat oleh pendita-pendita Yahudi. Terdapat di dalam kitab ini ajaran-ajaran pendita yang memutar belitkan ajaran Taurah. Kitab Talmud dianggap lebih penting oleh rabi-rabi atau ulamak Yahudi daripada kitab Taurah. Ia mengandungi oral laws (peraturan tradisi) yang perlu diikut oleh penganut-penganut agama yahudi  Satu tema yang ketara terdapat dalam ajaran Kitab Talmud adalah kebencian kepada orang bukan Yahudi. Ia merupakan suatu pandangan rasis yang melampaui batas terhadap semua bangsa dan agama lain. Umpamanya di buku Babha Kama (113b) menyatakan  "Menipu seseorang bukan Yahudi adalah diizinkan". Di dalam, Midrasah Talpioth (fol. 225d) menyatakan:1  "Tuhan mencipta mereka (goyim) dalam, bentuk manusia untuk kebahagiaan Israel. Tetapi Akum orang Kristian telah dicipta hanya untuk berkhidmat bagi Yahudi malam, dan siang." (Pranaitis (1985):50).  Dalam Choschen Ham (34, 19) menyatakan:  "Seorang Goyirn atau tukang kerja tidak boleh menjadi saksi".  Dalam Kethubah (3b) menyatakan:'  "Benih (zuriat) seorang goyim adalah serupa dengan binatang dari segi nilainya."  Dalam Abhodah Zarah (54a) menyatakan:1  "Mengarnbil riba daripada goyim dibolehkan".  Kumpulan Pharisees, di Selatan Palestin telah mula menulis buku Taurah dan Talmud lebih kurang 458 tahun sebelum zaman nabi Isa a.s. Kumpulan Pharisees itu merupakan satu parti politik Yahudil yang ekstrern yang sengaja menyeleweng ajaran-ajaran nabi mereka. Bukan sahaja mereka menokok tarnbah kitab, Taurah tetapi mereka juga menganggap bahawa peraturan dan perundangan terdapat di dalam kitab Talmud lebih penting daripada Taurah. Menurut Rabi Rabi Pharisees, Taurah mempunyai dua makna, makna batin dan makna zahir. Mereka menganggap bahawa (a) tafsir batin lebih mendalam dan mempunyai makna. mistik (b) huruf dan ayat-ayat berabjad Hebrew mempunyai makna misteri yang tersirat.  Mereka telah membuat tafsiran-tafsiran yang bercanggah dengan kitab Taurah melalui tafsir-tafsir batin ini dan dalam masa yang sama, dengan berani dan terang-terang mengatakan bahawa mereka mengikut kitab Taurah hingga huruf-huruf dan titiknya." Menurut Rev. I.B. Pranaitis dalam bukunya "The Talmud Unmasked" (Edisi 1985:)"  "Mereka telah merosakkan arahan-arahan Tuhan dengan tradisi-tradisi guru agama mereka di dalam Talmud. Ajaran-ajaran wali-wali mereka adalah lebih sah daripada ajaran kitab Taurah. Bermula dari masa itulah sejarah agama Judaeisme di bentuk mengikut kacamata kaum Pharisee".  Oleh kerana ajaran agama Yahudi yang menyeleWeng sedemikian rupa, dalarn sejarah umat Kristian di Eropah, bangsa Yahudi dianggap sebagai bangsa yang sangat bahaya. Oleh itu Paus Paus Kristian di Rom, Itali dari semasa ke semasa telah mengeluarkan pengisytiharan menentang kaum Yahudi seperti:

  "Kerana belas kasihan kita, mereka (Yahudi) menjadi kawan, tetapi mereka adalah sangat berbahaya, bahayanya seperti ulat dalam buah apple atau ular bisa di dalarn dada.." (Edik Pope Innocent III tahun 1215 Canons No. 67-70 Roman Catholic).  Pada tahun 1569 Pope Pius V. memerintah supaya semua Yahudi dihalau keluar daripada negara-negara Eropah di bawah kuasa Gereja dalam masa tiga bulan. (Pranaitis, Him. 91).14 Pada tahun 1870, terdapat peraturan-peraturan dibuat oleh Vatikan, pusat agama Katholik di Rom, yang tidak membenarkan Yahudi mernegang sebarang jawatan penting di jabatan civil atau tentera.  Di dalarn kitab Injeel menurut Saint Matthew 12:34, kaum Pharisee Yahudi ini disebut sebagai kaum daripada keturunan ular bisa:  " generation of vipers, how can ye, being evil speak of good things?"  "Wahai, keturunan ular bisa bagaimanakah kamu sebagai orang jahat boleh berkata-kata berkenaan perkara-perkara yang baik?"  Sungguhpun demikian terdapat di dalarn buku 'Holy Bible' (Authorized King James Version), Kitab Perjanjian Lama (Taurah) dibukukan bersama-sama dengan Kitab Perjanjian Baru (New Testament). Malah lebih daripada sebahagian besar daripada kandungan buku Bible tersebut adalah kitab Taurah (Yahudi). Di dalam Taurah tersebut banyak perintah-perintah untuk memusnahkan bangsa-bangsa lain termasuk kaurn Kristian. Umpamanya di Kitab Deuteronomy 7:2-4:"  "When the LORD your God places these people in your power and you defeat them, you must put them all to death".  Bermaksud:  "Apabila Tuhan meletakkan orang-orang itu di bawah kuasa kamu, karnu hendaklah mengalahkan dan bunuh kesemua mereka."  "Do not make alliance with them, nor show them mercy, do not, marry any of them, and do not let your, children marry any of them."  Bermaksud:  "Jangan membuat sebarang perjanjian dengan mereka atau menunjukkan sebarang belas kasihan, kepada mereka. Jangan berkahwin dengan mereka dan jangan membenarkan anak-anak kamu berkahwin dengan mereka".  DiDeutronomy(5:16-21) terdapat ajaran yang dikenali sebagai:

  "The Ten Commandments" (Sepuluh Perintah-Perintah) Ajaran tersebut sebenarnya adalah bertentangan dengan ajaran Deutronomy 7:2-4 yang tersebut di atas, seperti: menghormati ibu dan bapa, jangan kamu membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi palsu, jangan kamu mempunyai keinginan kepada isteri jiran atau sebarang harta bendanya."Il  MenurutDouglas Red(1978) dalam bukunya 'The Controversy of Zion' ', agama Judaisme adalah hasil ciptaan para ketua agama yang di gelar Levites di Judah, berketurunan suku Yahudan. Suku Yahudan

  itu duduk di Selatan Palestine terpisah da:ri Bani Israel (pengikut agama tauhid Nabi Isa a.s.) di Utara pada lebih kurang tahun 621 sebelum Masehi. Kumpulan Levites itu telah menulis'riwayat tradisi'

  (Oral Traditions) mereka dengan tambahan-tambahan tertentu di kitab Taurah. (Reed: 1978. Him. 2).  Selanjutnya Douglas Reed berkata:  "Mereka (Levites) mengasaskan satu gerakan abadi yang menentang semua agama sejagat, dikenali dengan nama Judah. Ajarannya adalah pernisahan daripada manusia jelata yang lain, membenci bangsa lain, membunuh atas nama agama dan membalas dendam".  "Penyelewengan telah berlaku di dalam kitab Perjanjian Lama (Taurah) di mana Nabi Musa a.s. yang bermula mengajar nilai-nilai murni berakhir dengan mengajar pernbunuhan beramai-ramai (mass-murder) atas dasar bangsa dan ras. Perintah-perintah untuk bermoral telah ditukar kepada sebaliknya di antara bab Exodus dan bab Numbers. Dengan perubahan ini Tuhan yang bermula dengan melarang manusia membunuh (tanpa hak) atau mengingini harta benda dan isteri jiran mereka, menyudahi memerintah pernbunuhan beramai-ramai (tribal massacre) bangsa-bangsa berjiran, dan anak-anak dara sahaj a yang perlu diselamatkan". (Ibid).

  Satu buku yang penting bagi agama Yahudi adalah buku'Zohar'. Zohar banyak mengandungi ajaran-ajaran yang menghina dan membenci penganut agama Kristian menurut Rev. 1. B. Pranaitis (lbid: Hlm. 36.). Umpamanya Zohar 111, (282) mengatakan:11 "Jesus died like a beast and was buried in that dirt heap..." Bermaksud: "Nabi Isa a.s. telah mati seperti binatang dan telah ditanarn di bawah himpunan sampah sarap" (Kan-ti berlindung dengan Allah s.w.t. daripada kata-kata demikian - penulis).

  PERCANGGAHAN MAKLUMAT DI DALAM BIBLE  Yang menjadi masalah yang lebih besar ialah mengapakah ajaran tambahan atau khurafat dan bida'ah yang jelas seleweng terdapat di dalarn Kitab Per anjian Lama (Taurah) dibukukan bersama-sama dengan Kitab Perjanjian Baru (Injil menurut Matthew, Mark, Luke dan John)? Dalarn banyak perkara ajaran Taurah (Yahudi) adalah bercanggah dengan ajaran agama Kristian. Pada dasarnya ajaran agama Yahudi menghina dan tidak mengiktirafkan kenabian Nabi Isa a.s., (yang diiktirafkan oleh orang Kristian). Sebaliknya Nabi Isa a.s. benci kepada Rabi-Rabi Pharisee (Yahudi) yang menyelewengkan ajaran Nabi Musa a.s. sepertimana diterangkan di atas
  posted by minda bersaru @ 11:04 am  
 • 20.11.06
  Zionisme satu pakatan menghancurkan islam(part 4): Gerakan Illamuniti dan order baru dunia
  ZIONISME: SATU PAKATAN MENGHANCURKAN ISLAM

  GERAKAN ILLAMUNITI DAN ORDER BARU DUNIA
  Pengenalan

  Di bahagian pertama dicatatkan beberapa sarjana (bermula sejak lebih kurang dua ratus tahun dahulu) yang telah mendedahkan pakatan 'Illuminati' yang ditubuhkan oleh Adam Weishaupt pada lhb May, 1776.

  Menurut William Guy Carr dalam bukunya 'Pawns In The Game '(1958)(Hlm.IX) ,rancangan mereka ialah untuk memusnahkan sernua Kerajaan yang ada dan juga agama dengan membahagi bahagikan manusia yang digelar 'Goyim' (bermaksud manusia lembu) kepada kumpulan-kumpulan yang bertentangan dari segi politik, ras, sosial, ekonorni dan sebarangi su-isu lain. Satu atau beberapa 'peristiwa' yang sengaja di rancang, dicetuskan supaya ia menjadi alasan dan sebab bagi mereka bertempur dengan senjata. yang dibekalkan untuk melemahkan kumpulan dan negara-negara berkenaan sepertimana mereka telah memusnahkan Kerajaan-Kerajaan National dan InstitusiInstitusi Agama dalarn abad ke lapan belas lagi.  William Guy Carr telah mula meneliti perkara pakatan ini semenjak tahun 1911 tetapi hanya pada tahun 1950 beliau berjaya menemui rahsia-rahsia di belakang peperangan dan revolusi-revolusi yang telah berlaku dan keadaan huru-hara yang sedang berlaku. Pada tahun 1785 (menurut Carr), seorang penunggang kuda pembawa dokumen-dokumen sulit daripada Frankford ke Paris telah mati di panah oleh petir. Dokumen-dokumen yang dibawanya telah di periksa oleh pihak polis dan dikemukakan kepada Kerajaan Bavaria Dokumen-dokumen tersebut mengandungi arahan-arahan Gerakan Revolusi Sedunia amnya dan arahan rancangan revolusi Perancis khasnya. la menunjukkan penglibatan keluarga seorang yang terkaya di Eropah pada masa itu iaitu keluarga Rothschild dengan pertubuhan Illuminati di Frankfort dan Illuminati di dalam Pertubuhan Freemasonary di Perancis yang digelar 'Grand Orient Lodges'. Kerajaan

  Bavaria kemudiannya telah menyerbu Pejabat Pusat Illuminati dan mendapati dokumen-dokumen yang mendedahkan cabangan-cabangan gerakan revolusi ini di negara-negara lain. Berikutnya kerajaan Bavaria telah mernberitahu Kerajaan Perancis, England, Poland, Jerman, Austria dan Russia berkenaan dokumen dan rancangan revolusi mereka itu. Malangnya kesemua kerajaan-kerajaan berkenaan tidak mengendahkan maklumat yang didapati dan tidak ada sebarang tindakan yang serius telah diambil untuk menyekat gerakan revolusi itu hinggalah terjadinya revolusi dan rampasan kuasa di negara negara tersebut.  Mengapakah berlaku demikian? Menurut Carr kuasa mereka di belakang gerakan Revolusi ini adalah lebih berpengaruh daripada kuasa kerajaan yang dilantik. Fakta ini boleh dibuktikan dari semasa ke sernasa dalarn sejarah. Pergerakan revolusi mengambil kesempatan atas tanggapan orang biasa yang tidak percaya adanya sekurnpulan manusia yang mernpunyai rancangan yang begitu ganas dan kejarn khas nya daripada pihak pemodal elit antarabangsa. Menurut sejarah, anak perempuan Raja Francis I di Austria telah memberitahu isteri Raja Louis XVI di Perancis berkenaan revolusi yang sedang dirancangkan oleh pakatan Illuminati itu pada tahun 1785. Menurut dokumen yang didedahkan, Illuminati beroperasi melalui Persatuan Kebajikan Freemasonary untuk memusnahkan Gereja dan Negara. Marie Antoinette isteri Raja Perancis adalah anak Raja Francis I Austria telah menjawab surat adiknya di Bavaria seraya berkata:'  "Saya percaya, di negara Perancis tidak perlu kami risaukan berkenaan pertubuhan Freemasonary, kerana keadaan di negara ini berlainan daripada keadaan di negara-negara lain di Eropah."  Menurut sejarah pada tahun 1789, (selepas empat tahun Marie Antoinette diberitahu), Revolusi Perancis berlaku disebabkan'oleh tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah yang bukan-bukan yang ditujukan kepada pihak Raja yang memerintah. Akhirnya mereka berjaya dan Raja Louis dan Marie Antoinette telah dibunuh (dipotong kepala) dengan guillotine. Ramai anggota kerajaan dan masyarakat telah dibunuh secara beramai-ramai (massacre) dengan kejam pada September 1792 di perancis . Sir Walter Scout dalam bukunya ‘ Life of Napolean’ Ada menghubungkaitkan rancangan sulit revolusi berkenaan kepada gerakan Yahudi ( Carr, 1985. Hlmn 40)  Selain daripada berlakunya revolusi di perancis pada tahun 1789, terdapat peristiwa seperti berikut , iaitu: revolusi inggeris 1640-1660, manipulasi kewangan bank-bank utama dunia, Revolusi di Amerika, Revolusi di Rusia, Revolusi Sepanyol dan kejadian perang dunia pertama dan kedua. Carr, dalam bukunya ‘ Pawns in the games’ (Bidak-bidak catur) 1958, dengan secara terperinci menceritakan bagaimana pemodal-pemodal elit antarabangsa berkenaan telah terlibat dalam peristiwa penting tersebut.
  posted by minda bersaru @ 1:08 pm  
 • Zionisme satu pakatan menghancurkan islam (part 3): Peranan Pendita Levites
  ZIONISME: SATU PAKATAN MENGHANCURKAN ISLAM  PERANAN PENDITA AGAMA LEVITES


  Sejarah sepertimana tersebut diatas menunjukkan bahawa bangsa Yahudi telah dijajah dari awal tarikhnya dan selepas itu dihalau keluar dari tanah Palestin. Pada zaman mereka dijajah, idea satu tuhan yang sejagat telah dipinda oleh tokoh-tokoh agama di Judah daripada kaum Pharisees di selatan Palestin yang digelar Lavites. Mereka telah mereka undang-undang serta menisbahkan undang-undang kepada Nab Isa a.s dan tuhan Jehovah. Didalam at Taurahmereka bermula dari satu tuhan bagi semua bangsa tetapi dalam bahgian lain pula dibuku tersebut telah mengubah Tuhan bersifat sejagat itu menjadi Tuhan yang khusus bernama Jehovah bagi umat Yahudi sahaja. Tuhan itu dikatakan berjanji untuk menyerahkan tanah, harta, kekayaan, darah dan kekuasan kepada Yahudi apabila bangsa-bangsa lain dimusnahkan sebagai upah, atau ibadat dan pengorbanan
  perlu dilaksanakan di tempat dan di tanah yang ditentukan. Selai daripada itu, Para rahib mereka telah membuat tafsiran kepada buku at-Taurah mengikut kehendak nafsu mereka. Jika terdapat arahan di kitab atTaurah yang mereka tidak bersetuju,mereka membuat tafsiran batin yang bercanggah dengan maksud at-Taurah itu sendiri. Buku Talmud itu adalah buku yang menafsir ajaran at-Taurah.
  Tetapi Para Rabi menganggap bahawa buku Talmud lebih penting daripada kitab at-Taurah. Mengikut'The Universal Jewish Encyclopedia': "The Talmud is the largest and most important single piece of that literature... and the study of it is essential for any real understanding of Pharisaism." (Hlm. 474).
  Buku yang paling sah dan berotoriti bagi Yahudi Ortodoks dan bagi kebanyakan penduduk Israel adalah Talmud: "Thus the ultimate authority for Orthodoxy is the Babylonian Talmud. The Bible itself ranks second to it in reality, if not in theory.""
  Seorangpaderi Kristian (KatolikRomawi) bernama.B. Pranaitis di Akademi Di Raja St. Petersburg Rusia pada tahun 1892 setelah membuat kajian atas isi kandungan buku Talmud yang dirahsiakan oleh penganutnya berkata: "Kitab Talmud mengandungi buku-buku Mischnah, Gemarah, Tosephoth, nota-nota Rabi Ascher, Piske Tosephoth, Perush Hamischnaroth oleh Maimonides yang dikumpulkan menjadi satu buku bernama Talmud."
  Terdapat di dalam kitab Talmud konsep-konsep baru dibuat oleh kaum Pharisees melalui kaedah yang baru untuk menafsir atTaurah. Asas-asas kaedah itu adalah:
  (i) Kitab at-Taurah mempunyai dua jenis tafsir, tafsir batin dan tafsir zahir.
  (ii) Tafsir batin dianggap lebih mendalam, malah huruf huruf dan setiap ayat at-Taurah mempunyai makna makna mistik.
  (iii) Setiap abjad Hebrew di dalam at-Taurah mempunyai makna misteri yang tersirat.
  (iv) Kaum Pharisee mendakwa merekalah yang berotoriti (layak) dan mempunyai ilmu mengenai makna yang tersirat itu. Asas dakwaan ini ialah kerana Rabi mereka bemama Akiba pernah hidup di alam Syurga dan ingat apa yang telah berlaku
  (v) Tuhan mengikut kehendak suara rarnai khasnya daripada kalangan para Rabi.
  Kaedah seperti tersebut di atas bermakna otoriti bagi Judaisme bukannya lagi daripada Tuhan, Nabi atau Rasul tetapi terletak kepada dita/Rabi kaum Pharisee. Menurut'Ensiklopedia Yahudi (Unirsal Jew Encyclopedia. Hlrn. 235 & 236). 'Judaisme centres in no personality. In Judaisme the centre of gravity is in the Jewish peoople. Oleh itu kita boleh mernbuat kesimpulan bahawa Agarna Judaisme masa kini bukannya agarna yang mengikut ajaran kitab at Turah atau ajaran Nabi Musa a.s.
  Menurut kitab Menachoth 29b:
  "Nabi Musa a.s. telah naik ke langit dan di sana Rabi Akiba (yang belum dilahirkan) telah bersyarah tentang Kitab Taurah dengan cara yang menarik".
  Menurut Theodore T. Pike
  "Apabila seorang Pharisee membaca Kitab Taurah yang makna zahirnya menentang pendapat nafsunya, dia akan menghinanya seraya berkata makna itu adalah untuk orang bodoh dan berminda yang simpel. Oleh itu.mereka menafsirkannya dengan cara'batin'. Setelah berbincang dengan rabi yang lain mereka akan menafsir ayat itu secara yang tidak difikirkan oleh orang lain. Tafsir,itu diselaraskan dengan apa yang dikehendaki oleh pandangan Rabi itu. Dengan cara. tafsir ini merekalah mernpunyai rahsia dan perundangan lisan (Oral Law) (Aboth 1:1).
  Dengan persetujuan suara ramai mereka boleh mernutar belitkan ajaran Nabi Musa.a.s. Jika seseorang Rabi itu diisytiharkan sebagai orang yang teralim, dia diberi taraf sarna dengan taraf Nabi Musa a.s. (Siffe, Dent, 153; R.H. 25ab). Walaupun pihak Rabi mernutuskan bahawa kiri sepatutnya kanan dan kanan sepatutnya kiri, mereka itu perlu diikuti (R.H. 25a). Langit akan mengikut kepada otoriti mahkamah pengadilan di muka burni..." (Jew Encyc. 111m. 337).
  Menurut T. Pike otoriti puak Pharisee bukannya bersumber daripada Tuhan atau rasul-rasul atau daripada apa yang ditulis dalam Taurah tetapi daripada tradisi percakapan (Oral tradision) daripada para ulamak mereka. Ulamak mereka itu mendakwa bahawa mereka adalah keturunan daripada Nabi Musa a.s.
  Isi kandungan kitab Talmud sangat mengecewakan umat Kristian, kerana Talmud menentang ajaran Nabi Isa a.s. dan nabi Musa a.s. secara habis-habisan. Hingga Nabi Isa a.s. disebut sebagai "The Son of a Wood Worker" (Anak seorang tukang kayu). "Pendusta yangmembawaajaransalah". "Anak haram yang mengamalkan sihir Egypt". Dalarn Sanhedrin (107h) Nabi Isa a.s. dikatakan merosakkan umat Israel". Antara ajaran-ajaran seleweng Talmud adalah:
  (i) Makna zahir kitab at-Taurah adalah untuk mereka yang bodoh dan minda yang kurang cerdik.
  (ii) Dalam kitab Nedarim 23b penganutJudaisme dibenarkan mungkir janji sebelum ia dibuat sehingga satu tahun kehadapan.
  (iii) Kitab Sanhedrin 76b mengajar bagaimana membunuh musuh mereka tanpa dikenakan hukum, umpamanya "Ikat jiran kamu itu di hadapan satu singa, yang akan memakannya. Dengan itu anda tidak boleh dihukum salah."
  (iv) Berzina dengan kanak-kanak dibawah umur dan berzina dengan isteri orang bukan seagama dibolehkan.
  AT-TAURAH DAN BIBLE
  Buku Bible di kalangan Kristian masa kini mengandungi dua bahagian; bahagian pertama Perjanjian Lama (Old Testament) dan bahagian kedua Perjanjian Baru (New Testament).
  Perjanjian Lama itu adalah buku Taurah secara amnya. Sepintas lalu ia mengandungi 39 buku-buku kecil tetapi apabila diperiksa dengan lebih teliti, hanya lima buku kecil sahaja yang patut digelar kitab at-Taurah (bermakna dotrin) atau kini bermaksud hukum hakam, (The Law).Yang baki berjumlah 34 buku-buku yang lain adalah sebagai tambahan. Lima buku-buku kecil pertama tersebut adalah digelar sebagai 'The Pentateuch' seperti berikut:
  (1) Genesis (asal usul kejadian manusia)
  (2) Exodus (penghijrahan beramai-ramai)
  (3) Leviticus (dinisbahkan kepada, Nabi Levi anak kepada Nabi Yaakob a.s.)
  (4) Numbers (bilangan)
  (5) Deuteronomy (khabar-khabar lama)
  Penyelewengan ajaran Nabi Musa a.s. boleh dilihat di dalam buku Perjanjian Lama (Old Testament). Umpamanya guru agama Judah dan Nabi-nabi mempunyai sifat yang keji.
  GURU AGAMA JUDAH
  Di bab Genesis 11-24, iaitu bab pertama di dalarn buku Bible kini terdapat cerita bahawa Judah dan bekas menantunya bernama Tamar telah melakukan zina. Tamar telah menjadi pelacur dan melahirkan anak dari perbuatan bapa mertuanya, Judah sendiri (Genesis 38: 1518). Judah sebagai guru agama Judaisme mengakui perbuatan itu di Genesis 38:26 dan Judah mengatakan bahawa Tamar adalah, lebih soleh daripada beliau sendiri. Ini adalah suatu penghormatan kepada diri Tamar dari seorang ketua agama! Bagaimanakah kedudukan hukum zina yang diharamkan oleh Bible daripada kisah ini?,,r
  NABI LUT A.S.
  Terdapat di dalarn Bible satu cerita berkenaan Nabi Lut a.s. (Genesis 19: 30-38). Menurut cerita itu dua anak perempuan Lut telah cuba menggoda bapa mereka yang sedang mabuk. Dari perbuatan sumbang anak perempuan Lut ini, lahirlah keturunan Nabi' Ammon' dan 'Moan' yang mendapat kedudukan istimewa di sisi Tuhan Bani Israel (Deu177)
  PENYELEWANGAN AJARAN NABI MUSA A.S.
  Di Exodus 20:12 terdapat ajaran menghormati ibubapa, serta melarang perkara-perkara berikut: membunuh, berzina, mencuri, menjadi saksi palsu untuk menjatuhkan hukum kepada jiran dan melarang berhajat kepada harta kepunyaan jiran, sama ada isterinya,hambanya,rumahnya atau kudanya. Tetapi ajaran moral yang baik ini ditukar kepada ajaran yang sebaliknya. Pertukaran ini berlaku di antara kitab 'Exodus' dan kitab 'Nutnbers'. laitu ia bermula dengan Tuhan yang melarang membunuh dan melarang berhajat kepada harta, jiran dan isterinya, tetapi menyudahi dengan memerintah untuk membunuh dengan kejam sernua bangsa yang lain yang berjiran dengan mereka melainkan anak dara musuh mereka. Sejarah di pandang dari sudut di mana Rabi Levites mengetabui dan menguasai masa hadapan kaum Yahudi, suatu sejarah yang sempurna dari mula hingga akhirnya. Sejarah akan berakhir dengan kepulangan kembali Yahudi ke Palestin dan menguasai dunia dan ini akan berlaku hanya dengan kemusnahan negara dan bangsa-bangsa yang lain. Kaedah yang digunakan untuk menyatupadukan pengikut Judaisme ialah :
  (a) mereka adalah bangsa yang terpilih mempunyai tuhan Jehovah yang khusus.
  (b) sebelum berjaya menguasai dunia mereka sentiasa dalam keadaan terancam,
  (c) mengadakan undang-undang kedua (The Second Law) di buku Deuteronomy yang direka pada tahun lebih kurang 621 sebelum Masihi. Buku ini mengutarakan suatu program politik, atas nama agama, suatu idea bagi suatu kaum yang terpilih diwujudkan di dunia untuk mentadbirkan dunia selepas memusnahkan bangsa-bangsa lain. I I Dari segi istilah modennya mereka ingin mewujudkan satu Order Baru Dunia, berdasarkan ideologi Zionisme.
  posted by minda bersaru @ 12:59 pm  
 • 16.11.06
  Zionisme: satu pakatan Menghancurkan islam (bhag 2)  SUMBER-SUMBER IDEOLOGI ZIONIS


  Buku 'Deuteronomy' merupakan suatu program politik satu cerita berkenaan satu planet yang dicipta oleh Tuhan Jehovah bagi bangsa terpilih, yang akan disempurnakan apabila pengikut Jehovah berjaya menguasai dunia dan memusnahkan sernua bangsa yang lain. Sebagai habuan (upahan) untuk penganut agama Jehovah mereka dijanji dengan perkara-perkara yang semuanya merupai material iaitu membunuh, hamba, perempuan, hartarampasan, tanah dan kekuasaan. Syarat yang diperlukan untuk mendapatkan habuan itu adalah mengikut "perintah dan undang" untuk memusnahkan bangsa yang lain. Dosa yang unggul bagi pengikut Judaisme ialah tidak mengikut peraturan dan undang-undang yang terkandung dalam Pentateuch (Lima bab pertama di dalarn buku "Taurah"), Bersifat tidak bertoleransi kepada kaum lain dikatakan mengikut perintah. Dan bersifat toleransi merupakan suatu dosa yang melanggar peraturan dan undang-undang itu. Balasan-balasan yang disediakan adalah untuk kesenangan dari segi material di dunia ini sahaja dan bukan untuk alam akhirat. Kelakuan bermoral jika disuruh adalah hanya bagi mereka seagama. 'Orang lain'(strangers) yang bukan seagama adalah terkeluardaripada maksud arahan itu.  Arahan-arahan dan percakapan yang dinisbahkan kepada Nabi Musa a.s. ketika Beliau meninggal dunia termasuk seperti berikut:

  ARAHAN UNTUK MEMUSNAHKAN BANGSA LAIN:  (1) Deuteronomy 7: 2 -3  2 When the LORD your God places these people in your power and you defeat them, you must put them all to death.  3 Do not make an alliance with them, nor show mercy unto them, marry any of them, and do not let your children marry any of them.  (2) Deuteronomy 9: 2  3 Understand therefore this day, that the LORD the God is he which goeth over before thee; as a consumi them, and he shall bring them down before th ng fire he shall destroy them out, and destroy the face: so shalt thou drive them out, and destroy them quickly, as the LORD hath said unto thee.  (3) Deuternomy 2: 34  34 And we took all his cities at that time, and utterly destroyed the men, and woman, and the little ones, of every city, we left none to remain.  Dan Yang lain seperti Yang terdapat di dalam: Deuteronomy 3: 6 dan  Deuteronomy 12: 1 - 2.

  HABUAN DARIPADA TUHAN VAHOVA

  (1) Deuteronomy 8 : 7  7 , For the LORD thy God brilgeth thee into a good land, a land of brooks Of water, of fountains and depths  that springs out of valleys and hills

  8 A land of wheat, and barley, and vines', and fig trees and Pomegranates; a land of oil Olive, and honey;  KAUAI YAHUD' KAUAI YANG T.ERpILIH  (1) Deuteronoirny 7: 6 -7  6 For thou art an holy people unto the LORD thy God: the LORD thy God hath chosen thee to be a special People unto hinself, above all People that are upon the face,Of the earth.  7 The LORD did not set his upon you, nor choose you, because ye were . In number than anyPeople; forye were the fewest of all

  CERITA PEREMPUAN PELACUR  Di kitab Ezekial 23 (Perjanjian Law) ada terdapat cerita sumbang berkenaan dua perempuan pelacur adik-beradik bernama Aholah dan Aholibah. Persoalannya ialah: apakah yang boleh dipelajari bagi mereka yang membaca cerita Nabi Lut a.s. dan cerita terdapat di dalarn bab Ezekial ini?

  CERITA NABI DAUD (DAVID) A.S.  Terdapat satu cerita berkenaan Nabi Daud di bab I I Samuel I I : I 15 dan bab I I Samuel 12 " 9 - 24. Menurut cerita itu Nabi Daud a.s. berzina dengan perempuan bernama Bath-Sheba isteri seorang ketua askar bernarna Uriah. Uriah sengaja dihantar di barisan depan peperangan sebagai helah untuk membunuhnya. Setelah Uriah terbunuh dalam peperangan itu janda Bath-Sheba menjadi Permaisuri yang melahirkan Nabi Solomon a.s. Cerita ini menunjukkan sifat keji bagi Nabi David kerana merancang untuk membunuh ketua askarnya kerana ingin kepada isterinya yang cantik. Ini adalah satu fitnah yang dibuat-buat. Perbuatan tersebut tidak sesuai bagi seorang rasul Allah yang perlu mempunyai sifat mulia dan memberi teladan yang baik bukan sebaliknya. Ini adalah satu. bukti yang menunjukkan bahawa kitab Taurah telah diubah dan ditambah oleh manusia.  Persoalan yang penting ialah mengapakah kitab at-Taurah dibukukan bersama dengan kitab'lnjel'untuk agama Kristian. Walhal kaum Pharisees yang menulis kitab at-Taurah sangat bermusuhan dengan ajaran Nabi Isa a.s. dan ajaran Nabi, Musa a.s. itu sendiri. Menurut agama Kristian kaurn Phariseeslah yang dikatakan menyebabkan Nabi Isa a.s, ditangkap dan disalib. Di kitab Bible (Revealation 3 : 9) Nabi Isa a.s. menisbahkan mereka sebagai "Synagogoeof Satan which say they areJews andarenotbutdolie".19 Mengapakah kitab'at-Taurah'dijilidkan bersama dengan kitab'lnjel' adalah satu misteri. Budaya Yahudi adalah amat bertentangan dengan budaya Kristian dan tidak betullah jika budaya Eropah dikatakan bersumber daripada ajaran 'Judeo - Kristian', yang boleh memberi makna bahawa agarna Judaisme dan agama Kristian tidak mempunyai konflik antara. satu dengan yang lain.

  PERKEMBANGAN ZIONISME DAN KOMUNISME  Beberapa sarjana penyelidik telah menarik perhatian bahawa ada pertalian dan perhubungan yang erat di antara gerakan Zionisme dengan gerakan Komunisme. Melalui rancangan yang teliti mereka membolehkan revolusi Rusia dan gerakan Zionis diwujudkan pada masa yang sama untuk mencapai tujuan Judaisme pada zaman moden ini. Pada abad ke 19 di Barat terdapat dua pergerakan yang mempunyai tujuan yang sama, yang pada permulaan abad ke 20 telah mempunyai pengaruh yang dominan di dalam sernua hal ehwalnya. Pergerakan Zionisme bertujuan untuk mengumpulkan umat yang berselerak di suatu daerah yang dijanjikan oleh Tuhan Jehovah. Gerakan kedua; Komunisme bertujuan untuk memusnahkan kedaulatan negara . Dari segi definasinya, Zionisme adalah satu gerakan untuk membentuk suatu negara Yahudi di Palestin.  Theodore Herzl (1860 - 1904) telah menulis satu buku berjudul 'Negara. Yahudi' (Der Judenstaw) pada tahun 1986. Di Kongres Gerakan Zionis Pertama pada tahun 1897 di Basel, Switzerland, Theodor Herzl kemukakan pandangan-pandangannya. Antaranya ialah penolakan assimilasi; membentuk sebuah negara Yahudi dan mewujudkan pertubuhan-pertubuhan Zionis di negara-negara yang mempunyai penduduk Yahudi yang banyak. Selepas peperangan Dunia Kedua Gerakan Zionis mempergiatkan aktiviti-aktivitinya. Melalui perbelanjaan wang yang banyak dan penipuan, pernodal elit antarabangsa yang kebanyakan mereka terdiri dari penganut agama Judaisme, menguasai sistem kewangan England dan Eropah. Umpamanya dinasti Meyer Rothchild telah menguasai Bank of Englandpadatahun 1814. melalui pengaruh 'Bank o fEngland' lima orang anaknya menguasai Bank-Bank diJerman,Perancis,Itali dan Empayar Austro Hungari.  Pada tahun 1913 'Reserve Bank of United States' telah dikuasai oleh beberapa orang pemodal elit Judaisme antarabangsa .dengan penguasaan sistern kewangan negaraAmerika Syarikat, Britain,Eropah dan Rusia penganut agama Judaisme, sangat berpengaruh dalam hal ehwal politik antarabangsa, media massa serta pertubuhan BangsaBangsa Bersatu. Kerajaan British melalui James Balfour telah menulis surat kepada Rothchild pada 2hb Nov. 1917 memberitahu beliau bahawa pihak kerajaan British memberi sokongannya untuk penubuhan negara Israel. Oleh kerana kekuasaan mereka itu, pemimpinZionisme berjayamerancang secara zalimp embunuhan beribu penduduk Arab Palestin untuk merampas harta serta tanah mereka dan mengistiharkan pada. 14hb. May 1948 satu negara Republik Israel, serta mendapat sokongan daripada ketua negara Amerika dan Rusia. Oleh itu Presiden Truman di Amerika Syarikat telah mengiktirafkan penubuhan Israel selepas empat belas minit deklarasi yang dibuat oleh Israel. Sementara pihak Kesatuan Soviet mengiktirafkannya tiga hari kemudiannya.

  BUKU 'PROTOKOL-PROTOKOL CENDIAKAWAN ZIONIS'  Protokol tersebut telah didedahkan oleh Kerajaan Bavaria pada tahun 1785, iaitu lebih kurang empat tahun sebelurn. berlakunya revolusi Perancis. la mengandungi 24 bahagian menceritakan kaedah-kaedah bagaimana, orang-orang bukan Yabudi boleh dikuasai melalui sistem politik, media massa, monopoli sistem kewangan, kebudayaan, pentadbiran, muzik dan teori-teori yang palsu yang memusnahkan masyarakat. Di protokol IX para 10, menyatakan:  "Kita telah mempermaikan dan merosakkan moral pemuda-pemuda bukan Yahudi dengan memasukkan fikiran mereka prinsip-prinsip dan teori-teori yang kita tabu palsu".  Protokol VI para 1, menyatakan:  "Kita akan mengambil monopoli-monopoli besar kelak, mempunyai simpanan kekayaan yang tak terhingga yang mana kaum bukan Yahudi akan bergantung dan pada hari selepas hentaman politik mereka dan negeri mereka akan ditenggelamkan bersama-sama".  Protokol VI Para 9, menyatakan:  "Untuk mencegah kaum bukan Yahudi daripada menyedari keadaan yang sebenarnya sebelum tiba masanya kita pura-pura berlaku hendak menolong mereka dan memperjuangkan teori-teori ekonomi dan politik yang kita dakyahkan dengan kuatnya”  Protokol 2 para 3 menyatakan bahawa ideologi Darwinisme, Marxisme, Zietzcheism akan digunakan dalam peperangan ideologi mereka. Penyelidik-penyelidik seperti William Guy Car dalam bukunya 'Pawns In The Game' (1958), Gary Allan dalam bukuna'NoneDare Call It Conspiracy' (1971) berpendapat bahawa gerakan 'Zionisme' adalah gerakan yang ditaja oleh Illuminati. Mereka menaja ideologi Hitlerisme, Sosialisme, Komunisme, Humanisme, Nationalisme dan Zionisme sebagai kuda kayu atau batu loncatan untuk digunakan. Mereka dengan sengaja menghidupkan isu-isu yang menimbulkan konflik dan peperangan antara satu dengan yang lain supaya apabila ada pergaduhan atau perselisihan, pihak dibalik tabir akan mengambil kesempatan untuk menambah harta, kekuasaan dan pengaruh. Victor Marsden (1920) seorang wartawan Inggeris di Rusia telah menterjemahkan dokumen sulit Zionis itu ('Protokol-Protokol Cendikiawan Zionis') daripada bahasa Rusia yang disusun oleh Prof. Sergi Nilus (1901). Dokumen tersebut mendedahkan rancangan Zionis untuk memporak-perandakan masyarakat bagi tujuanmenguasai dan memerintah seluruh Dunia. Menurut Henry Ford (1920) seorang usahawan motokar di Arnerika Syarikat dalam bukunya bertajuk 'The International Jew : 'Rancangan-rancangan yang tersebut dalam buku 'Protokol-Protokol' itu telah dan sedang dilaksanakan, tidak kiralah siapa yang menulisnya.'  Henry Ford (1920) menyatakan bahawa hampir semua suratkhabar antarabangsa dan kebangsaan Amerika Syarikat telah di monopoli oleh kaum Yahudi. Mereka juga telah berjaya memiliki Bank Simpanan Persekutuan (Federal Reserve Bank) Amerika Syarikat sejak tahun 1913 dengan cara tipu helah. Perusahaan filem, Holywood telah dimiliki oleh mereka, dengan bertujuan untuk menyemai idea idea dan konsep-konsep yang palsu serta seleweng bagi keuntungan mereka. Perusahaan minuman keras, industri perubatan'dadah' dan perjudian telah juga di monopoli oleh mereka.

  Banyak bukti-bukti yang kukuh telah diutarakan oleh sarjana-sarjana Barat dan timur yang menunjukkan bahawa gerakan komunis adalah suatu gerakan antarabangsa yang dibiayai dan dirancang oleh kumpulan Illuminiti dan pemodalan elit antarabangsa. Tajuk seperti ini adalah luas dan penuh rahsia. Ia perlu dikaji dan diteliti dan didedahkan

  Wa Allahu a'lam
  posted by minda bersaru @ 10:00 am  
 • Zionisme: satu pakatan Menghancurkan islam (bhag 1)
  SEJARAH KAUM YAHUDI

  Cristian Brog (1984) didalam bukunya 'Who are the Jews', menerangkan istilah 'Yahudi' bukannya suatu bangsa, kerana ada pengikut agama Yahudi berasal dari keturunan Semitik (Arab dan Bani Israel), Kaucasian, Turks, Mongol. Masa kini terdapat dua kumpulan utama Yahudi, Kumpulan Sephardin dan kumpulan Askenazim. Kumpulan Sepharadin berasal dari mereka yang pernah menjadi penduduk di sepanyol.Pada 1960 jumlah mereka adalah seramai 500,000. Pada masa yang sama juga, kumpulan Askenazim berjumlah 11 juta. Kumpulan akhir ini termasuk bangsa Rusia, Jerman,Baltik dan polish yang berhijrah ke Barat Utara Khazaria apabila ia jatuh ketangan Raja mOngol pada abad ke-13. Seorang sarjana Yahudi, Koelstler mengutarakan teori bahawa selain daripada 12 suku Bani israel dalam sejarah palestin terdapat suku yang ke-13 iatu kumpulan askenazim. Media masa antarabangsa sengaja merahsiakan maklumat ini kerana kebanyakkan Yahudi Zionis yang berhijrah ke negara Israel bukannya daripada keturunan Semitik, Tetapi dari keturunan Khazaria, dari pantai laut Kaspian, Azovdan laut hitam. Raja Kazaria telah memeluk agama Judisme pada lebih kurang 740S.M. Khazaria bertempat di selat Rusia antara sungai Volga dan Sungai Don. Menurut Douglas Reed dalam bukunya ' The Controversy of Zion" (1978). Gerakan Zionis seperti gerakan Komunis adalah gerakkan Yahudi Khazar di rusia. Gerakan Zionis bukannya amjuran keturunan Semitik iaitu keturunan nabi Ibrahim yang termasuk keturunan Arab melalui Nabi Ismail dan Bani Israel melalui nabi Ishak. Sebaliknya mereka adalah bangsa Mongol Tarta yang memeluk agama Yahudi pada tahun 740S.M. Kebanyakkan Yahudi di Eropah Timur dan diEropah Barat bukanya daripada keturunan semitik. Terdapat banyak bukti-bukti yang telah dirahsiakan hingga masa kini bahawa penganjur gerakan Komunis adalah pemodal elit antarabangsa daripada Keturunan Yahudi Khazar ini.

  Yahudi Semitik adalah mereka mereka berketurunan bangsa arab dan mereka yang oernah tinggal disepanyol. Oleh itu dakwaan zionis bagi Tanah Palestin sebagai tanah lahir mereka adalah suatu tipu daya. Juga mengenakan gelaran penentang mereka sebagai anti semitik. anti semitik adalah juga suatu gelaran tidak benar kerana anti semitik bermakna anti arab, walhal penentang utama Yahudi Zionis adalah satu juta orang Arab wargamegara Palestin yang telah diusir secara paksaan dan penuh kezaliman dari tanah Palestin oleh kumpulan Zionis itu.

  Pihak Zionis serta komunis juga pada kebiasaannya memberi gelaran antisemotik bagi musuh mereka. Dan segala rujukan kepada perhubungan yang terdapat dalam sejarah antara pihak Zionis Politik dengan Komunis juga diucapkan sebagai antisemitik.

  Untuk mengetahui Apakah perhubungan yang sebenar diantara kitab taurah dan Zionisme, kita perlu melihat sebanyak sedikit sejarah agama Judaisme

  JUDAISME : SEJARAHNYA
  Menurut sejarah juidaisne lahir pada lebih kurang 2500tahun dahulu bermula pada 458 sebelum masihi. Daripada tarikh itu teori Bangsa Terpilih di reka sebagai satu kepastian dalam agama juidaisme.

  Ada dua aliran pemikiran pada zaman itu, Pertama aliran tuhan maha esa. dan Maha Pengasih adalah bagi semua manusia. Aliran kedua berpendapat bahawa Tuhan itu khusus bagi pengikut agama judaisme dan tuhan itu benci dan membalas dendam kepada kesemua bangsa yang lain. Pasa tahun 458 sebelum masihi terdapat 12 suku Bani Israel. Sepuluh suku tinggal di utara Palestin dibawah raja Barbaam dan 2 suku lagi tinggal diselatan Palestin dan dibawah raja Rahba'am. Dua suku di selatan tersebut telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa a.s apabila ketua agama mereka menulis kitab Taurah.

  Mereka diselatan menamakan tuhan mereka 'Jehovah' khusus bagi mereka. Ajaran itu memisahkan dua suku bani israel iatu Yahuda dan Benjamin di selatan Palestin daripada kepercayaan10 suku diutara Palestin. Mereka diselatan membuat tuhan Jehovah sebagai tuhan bersifat rasis, membenci dan menuntut dendam.

  Oleh kerana perbezaan pendapat, kumpulan suku di utara dan kumpulan suku di selatan selalu berperang diantara satu dengan yang lain. Pada lebih kurang 935 sebelum masihi terdapat dalam sejarah, kedua-dua pihak telah dijajah oleh bangsa lain. Umpamanya 926 sebelummasihi , Raja Firaun dari mesir telah menjajahnya dan pada tahun 722 sebelum masihi kaum assuriyya dari utara telah menjajah mereka. Pada tahun 612 sebelum masihi kaum Assuriyah telah dikalahkan oleh kaum Babylon dan seterusnya menjajah atas seluruh palestin. Pada 586 sebelum masihi Raja Bukhtanassar dari Babylon telah menjajah Palestin dan membakar rumah ibadah Nabi Sulaiman. Pada 562 sebelum masihi. selepas peninggalan Bukhtanasar Negeri parsi pula telah menjajah seluruh Babylon dan palestin.Raja Parsi bernama Kurisy dibaeah pengaruh isterinya yang beragama Yahudi yangbernamaAstiin telah mengarah suku Yahudi Makabiin untuk membina semula Haikal (gereja) Sulaima. Selepas kematian Raja Kurisy, bangsa Yunani seterusnya menjajah semua daerah Palestin dari tahun 332 sebelum masihi hingga 70 sebelum masihi.

  Pada tahun 70 sebelum masihi Raja Romawi bernama Yatson telah menjajah Palestin dan membakar gereja Sulaiman bagi kali kedua dan menghalau kaum Yahudi semuanya keluar dari tanah palestin. Apabila Raja Romawi Konstantin memeluk agama Kristian, beliau membuat agama Kristian sebagai agama rasmi negara bagi tujuan politiknya.

  Pada 636 selepas masihi tentera khalifah kedua Omar ibn alkhatab r.a telah berjaya menawan bandar Qudsi daripada Raja Romawi Kasawisah. Antara syarat Gabenor Romawi di bandar Qudsi telah mensyaratkat supaya orang Yahudi tidak dibenarkan masuk kedalam Qudsi, sebelum beliau setuju meletakkan senjata dan mengaku kalah kepada tentera islam.
  posted by minda bersaru @ 9:54 am  
 • 14.11.06
  BAGAIMANA UMAT ISLAM BOLEH MENJADI 'MURTAD'?
  "Pagi hari Islam..petangnya kafir.."

  Dalam satu hadis yang berbentuk futuristik (masa depan), Rasulullah SAW berpesan "Bersegeralah kamu melakukan amalan soleh kerana akan datang kepada umatku di suatu masa, satu fitnah yang begitu besar yang datangnya seperti satu kepingan hitam di malam gelap gelita tak nampak". Sahabat bertanya "Apakah fitnah besar itu ya Rasullullah?"


  "Fitnah itu adalah kamu akan lihat umatku di hari itu, di waktu itu, pada masa itu, pagi hari Islam, petang kafir. Petang Islam, pagi kafir balik."

  Sahabat bertanya lagi. "Mengapa begitu ya Rasullullah?" Rasullullah SAW menjawab, "Sebab dia jual agamanya dengan nilai dunia". Imam Ghazali pernah berkata dalam perkara ini, "Akan datang fitnah murtad ini dalam keadaan seperti semut hitam di atas batu hitam di malam gelap." Mana nampak? Kecuali kalau jiwa kita tengok satu perkara dengan cahaya keimanan.

  Bagaimana gerakan murtad ini berjalan di Malaysia sehingga kita tak nampak langsung. Gerakan Hindu kita tak payah sebutlah. Belum habis cakap, dah ada yang tunggu dengan parang kat luar. Gerakan Yahudi lagilah teruknya. Henry Ford (orang kaya yang buat kereta Ford tu) pernah menulis berkaitan gerakan Yahudi seawal tahun 40an atau 30an dulu dalam bukunya "International Jew".

  Unsur Yahudi begitu tebal dalam masyarakat kita tapi kita tak nampak. Paling nyata, rokok yang orang kita hisap tu. Setiap satu batang itu dan saham kepada puak Yahudi. Tiada kilang rokok yang bukan Yahudi punya. Sapa yang hendak berenti merokok, ambil ni sebagai iktibar.

  Yahudi punya kerja. baru letak bola sebijik, 70 ribu Melayu tak sembahyang kat stadium Shah Alam. Belum kira yang kat rumah lagi. Bab Kristian,lebih terancang, lebih terperinci lagi.Semenjak kalah dalam perang salib terakhir, iaitu dalam pemerintahan Raja ke-6 yang terakhir. Sebelum dia mati, dia telah berwasiat dan wasiatnya ada ditulis dengan emas di London.

  Dia berkata: "Kepada semua pemimpim-pemimpin Kristian, kita hari ini telah melakukan kesilapan besar, kita berperang dengan tentera Islam dengan pedang, bukan berperang dengan akidah yang ada pada mereka. Sebab tu Islam menang walaupun 30 ribu tentera mereka dengan 300 ribu tentera kita, mereka tetap menang sebab mereka (orang Islam) berperang kerana hendak mati. Kita berperang untuk hidup. Oleh itu, hendaklah kita menukar strategi.

  Melancarkan peperangan ideologi, fahaman dan budaya ke atas orang Islam. "Wasiatnya berjaya dilaksanakan setelah Raja itu mati. 1942 kerajaan Islam Andalusia yang paling agung pada masa itu tumbang di tangan Kristian. 1511 kerajaan Islam Melaka tumbang, tak lama lepas tu, tumbang kerajaan Islam Pattani. Tak lama selepas tu, tumbang kerajaan Islam Kedah. Tak lama lepas tu, tumbang kerajaan Islam Mindanao. Lepas tu kerajaan Islam Acheh... semuanya satu demi satu. Bagaimana perkara ini boleh terjadi?

  Sebab gerakan Kristian berdasarkan kepada 3G. GOSPEL, GOAL, & GLORY. Pertama kitab mereka, kedua kekayaan kita, ketiga menang terhadap Islam. Kalau kita tengok sejarah, Alfonso De Albuqueque tidak datang ke Tanah Melayu dengan membawa tukang masak sebab nak rempah kari kita. Dia bukannya makan kari, dia datang bawa mubaligh Kristian Francis Xavier (bekas kuburnya di Bukit St. Paul-Banda Hilir), sebab nak sebarkan ajaran Kristian. Bagaimanakah cara yang digunakannya untuk sebarkan Kristian di Melaka? Orang kita panggil, gerakan halus. Dia memanggil kesemua mubaligh Kristian yang ingin datang ke Asia dan mendedahkan kaedah "garam dan ragi". Garam sebagai perasa, ragi untuk penapaian.

  Contohnya ubi kayu. Waktu siang asalnya ubi kayu, kalau kita letak ragi, esoknya masih lagi bentuk ubi kayu, tapi sebenarnya tapai.

  Maksudnya, dia kekalkan orang Melayu dengan identiti Islam. Hakikatnya kehidupan kita bukan cara Islam lagi. Cara inilah yang Rasulullah SAW kata macam kepingan hitam di malam gelita. Inilah yang Imam Ghazali kata macam semut hitam atas batu hitam di malam gelita tu.

  Pertama, melalui sistem pendidikan. Di Malaysia, macam-macam sekolah dengan nama mubaligh Kristian. Convent itu, Saint ini. Menurut satu petikan seorang mubaligh Kristian pada masa itu yang ditulis semula oleh George Peters dalam sebuah buku tahun 40an. Kepada mubaligh-mubaligh Kristian yang nak datang ke negara kita, berkaitan pendekatan garam dan ragi ".

  Pendekatan seperti ini tidak memerlukan seorang Muslim Melayu berkenaan meninggalkan sistem kemasyarakatan yang dituntut oleh agamanya. Sebaliknya orang tersebut hendaklah digalakkan terus tinggal dalam masyarakatnya. justeru itu, ragi tetap ujud dalam keutuhannya. Dia akan menjadi bagaikan sebuah lampu (Kristian) yang diletakkan dalam gelap.

  Penyebaran agama Kristian nanti akan terserlah dalam sifat kerohanian, bukannya organisasi. Di rasa kesegarannya, bukan bersikap kalam. Dinamik dan etikal, bukan bersifat formalistik. Pendekatan begini telah memperlihatkan kebaikannya. Lantaran ia tidak menganjurkan ahli Melayu tadi menjadi ahli baru Kristian yang formal, menyendiri terpisah dari masyarakatnya. Sebaliknya ia memberi laluan agar dapat dimasukkan semangat dan ajaran Jesus bagaikan sebutir ragi yang bertindak dengan proses penapaiannya ke atas seluruh masyarakat Melayu seluruhnya.

  Ajaran Kristian akan bertindak melahirkan REVOLUSI. Justeru itu, mereka mengatakan bahawa "kita nanti akan memperolehi satu Kristian Muslim Melayu tempatan yang mencerminkan Kristian Muslim Melayu sejati..." (contohnya mesyarakat Melayu Portugis di Melaka). Sebenarnya mereka ingin akan datang suatu masa nanti, orang Melayu sendiri tanpa dipaksa-paksa akan buat REVOLUSI untuk menjadi Kristian.

  Cara kebajikan pula...

  Hari ini siapa tak kenal kelab Rotary yang cuci buah pinggang, kelab Lion, Bulan Sabit Merah, Saint John's Ambulans. Mereka masuk dengan cara menghidupkan sekularisme. Sekularisme adalah satu cara mengasingkan agama daripada kehidupan. Kerna itulah kita hari ni mengasingkan Islam daripada kehidupan dunia.

  Cara lain mereka adalah dengan menghidupkan maksiat. Kita kena ambil tindakan samada dengan tangan, dengan mulut, atau paling lemah sekali, dengan hati. Bangun malam buat sembahyang hajat agar kita semua diselamatkan dari fitnah besar ini. Paling kurang pun, fowardkan msg ni kepada saudara kita yang lain yang tidak tahu-menahu tentang perkara ini. Malah kita mesti peka. Ini semua adalah tanggung jawab kita semua.

  Akhir sekali, mesej ini tiada kena-mengena dengan ceramah nak berkempen politik atau apa saja. Sekadar meniupkan semangat perjuangan dalam diri kita yang mengaku Islam. Inilah masanya kita bangkit pertahankan agama Islam sebelum terlambat.

  Sahabat-sahabat yang dikasihi, tolong panjangkan(forward) mesej ini untuk pengetahuan dan tindakan kita semua sebagai orang Islam agar perkara ini boleh dijadikan iktibar dan benteng untuk kita mempertahankan akidah kita yag telah di Islamkan atas tiket keturunan di mana dengan sebab ini kita telah pun mendapat banyak rahmat dan belas ihsan dari Allah tanpa perlu melalui hidup sebagai seorang yang terpesong dari ajaran-Nya dan sentiasa mencari- cari jalan yang betul. Di harap rahmat Allah dan doa-doa para waliullah dapat melindungi kita sehingga kita kembali ke sisi-Nya. Sementara itu, berhati- hatilah dalam apa jua yang kita lakukan dan sentiasa beringat kepada Allah.
  posted by minda bersaru @ 10:54 am  
   

  PenDiteGile

  Nama: minda bersaru
  Tempat Tinggal Bukit beruang, melaka, Malaysia

  Lihat profil Lengkap
  Artikel Terdahulu
  Arkib
  Kempen

  TazKiraH
 • 4 PETANDA PEREMPUAN YANG BERKAT
 • 1. Perempuan yang cepat kahwin
 • 2. Perempuan yang Banyak Anak
 • 3. Perempuan yang Murah Maskahwin
 • 4. Perempuan yang baik Maruah dan akhlak
 • Pautan
  Template by

  Free Blogger Templates

  BLOGGER

   
  free 
website counter ANDA ADALAH PENGUNJUNG YANG KE free website counter TERIMA KASIH cash advances Rakan Masjid Topsites Malaysia Blog Sites Listing